• Начало »
  • Гаранция на стоките в онлайн магазин https://smartdevices.bg

Гаранция на стоките в онлайн магазин https://smartdevices.bg

Правила и условия за гаранцията на стоките продавани в интернет магазина smartdevices.bg

Гаранционни условия:

1. Срокът на гаранцията тече от датата на получаване на стоката от КЛИЕНТА.

2. Окомплектовката и бройката на стоката се проверява при получаване. Рекламации след това не се приемат.

3. Ако през гаранционния период продуктът прояви дефект, ДОСТАВЧИКЪТ поема гаранцията да го отремонтира или замени. Продуктът се заменя с нов или аналогичен, който има функции, приблизително еднакви със заменения продукт.

4. Гаранционното обслужване се извършва само в оторизиран от вносителя сервиз, като за неизправност причинена по вина на клиента и механични повреди, ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност и прекратява гаранционната поддръжка.

5. Клиентът е длъжен при рекламация да предостави продукта в ПЪЛНАТА му окомплектовка.

6. Клиентът заплаща разходите за доставката при връщането на дефектният продукт до адреса посочен от ДОСТАВЧИКЪТ.

7. Гаранцията отпада и в случаите на:

* Неправилна експлоатация и съхранение.

* Неизправности в електрическата мрежа и токови удари.

* Неправилна подготовка за работа или поддръжка.

* Непреодолима сила.

Гаранционна карта се издава и изпраща за всяка покупка с упоменат в нея гаранционен срок в зависимост от спецификата на поръчаната стока.

Гаранционните условия можеш да прочетеш в секцията "Гаранция на стоките" в сайта smartdevices.bg

При загуба на гаранционната карта , гаранцията не отпада и гаранционно обслужване не може да бъде отказано.

При възникване на гаранционен проблем: изпрати емайл чрез формата за контакт в сайта и ще ти изпратим инструкции за процеса, които ще получиш по имейл.

Задължителна информация по ЗЗП:

Териториален обхват: Република България

Съгласно чл. 119 от ЗЗП независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115;

Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.

(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:

1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;

2. значимостта на несъответствието;

3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.

(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително. (4) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

  Smart Devices.bg -Смарт уреди, технологии и джаджи за модерни хора                           
BGtop
Посетете SmartDevices.BG в ShopMania